SHORT SECURITY AS’ STANDARD VILKÅR OG BETINGELSER (Gyldig fra 1. september 2013)

1. PARTER

Short Security AS, Org.nr. 912 070 514, heretter omtalt som ”Selger”, er selger og leverandør av de produkter som fremkommer av tilbudsbrevet / ordrebekreftelsen, heretter benevnt ”Ordrebekreftelse”. Mottaker av utstyret, det vil si den juridiske enheten som har signert Ordrebekreftelsen, vil heretter omtales som ”Kunden”.

Dersom utstyret skal finansieres gjennom 3. part (heretter omtalt som Finansieringspartner), vil den juridiske eiendomsretten til utstyret overdras fra Selger til Finansieringspartner. Ansvaret for leveranse, montering og service skal ivaretas av Selger slik det er nærmere bestemt nedenfor.

Ved kredittavslag fra Selgers finansieringspartnere kan Kunde selv ordne finansiering. Dersom slik finansiering er bekreftet innen 14 dager etter at Selgers finansieringspartner har gitt avslag, skal Selger fakturere Kunden for hele kjøpesummen. Straks Kunden har innbetalt beløpet, vil installasjon gjennomføres, og Selgers øvrige forpliktelser etter avtalen oppfylles. Dersom Kunden ikke betaler fakturaen på forfallsdato eller ikke har organisert finansiering innen 21 dager fra denne avtalens inngåelse, kanselleres avtalen og et gebyr på 10 % av kjøpesummen og andre tilleggsytelser skal da innbetales Selgers anviste konto innen 14 dager etter at kravet er framsatt.

Ved kontantkjøp så gjelder følgende standardvilkår:

– 50 % av kjøpesummen innbetales forskuddsvis innen 1 uke etter aksept av tilbudt.

– De øvrige 50 % betales senest 7 dager etter at produktene er levert.

2. LEVERANSE

Leveransen består av de produkter som er angitt i Ordrebekreftelsen. Leveringstidspunkter som Selger angir i Ordrebekreftelsen må anses som estimater, da mindre forsinkelser kan forekomme. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, kan Selgers levering skje ved dellevering. Selger kan utsette leveringstidspunktet dersom, og så lenge, Kunden er forsinket med utførelsen av en forpliktelse han har overfor Selger. Selger er ikke ansvarlig for eventuell tap eller skade som Kunden påføres som følge av forsinket levering (inkludert som følge av dellevering), uansett hvordan forsinkelsen oppstod.

Dersom Kunde ønsker å kansellere avtalen kan han gjøre dette frem til 10 virkedager før installasjonen er planlagt eller varer er utsendt, mot et kanselleringsgebyr tilsvarende 10 % av samtlige månedsleier med tilleggsytelser / kjøpesum, inkludert Service og Software oppgraderinger. Det vil da bli utstedt en faktura til Kunden etter gjeldene betingelser. En leveranse ansees som levert når de tekniske komponentene er fysisk mottatt og montert. Ved manglende mottak av leveringsgodkjennelse blir Kunde fakturert for kjøpesummen av Selger. Dette blir da å betrakte som et kontantsalg og behandles i samsvar med punkt 1.

3. MONTERING/FLYTTING/DEMONTERING

Montering av produktet skal gjøres av montør som er godkjent av Selger. Selger står fritt til å benytte montører fra eksterne leverandører som alternativ til egne montører. Dette gjelder også for eventuelle fremtidige oppgraderinger og utvidelser. Kostnadene til montering dekkes slik det fremkommer av Selgers standard monteringsvilkår. Selger dekker ikke kostnader til graving av eventuelle grøfter, og annen form for skult kabling eller innleie av anleggsmaskiner, transportutstyr, helikoptertransport, heiser, lifter eller kraner, arbeider i stein og betong og kabellengder som overstiger 50 meter pr kamera. Denne type kostnader etterfaktureres Kunden, men kan dersom Kunden ønsker det finansieres gjennom en økt månedsleie.

Dersom Kunden i leieperioden ønsker å flytte utstyret, vil dette skje for dennes regning. Arbeidet skal utføres av Selger til gjeldene priser og betingelser.

4. GARANTI/SERVICEAVTALE

Produkter levert fra Selger til Kunde skal i det vesentligste være i overensstemmelse med fabrikantens spesifikasjoner som angitt i den/de manual(er) som gjelder for produktene. Selgers garanti omfatter kun mangler som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil på produktene (”Garantien”). Dersom feil eller mangler ved produktene oppdages innenfor deres garantiperiode, må Kunden innen rimelig tid varsle Selger skriftlig. For at Selger kan anse varsel mottatt innen rimelig tid, må dette normalt skje innen fem arbeidsdager fra montering. Garantiperioden er identisk med produsentens garantiperiode, dog ikke utover avtalt leieperiode. På grunnlag av mottatt varsel vil Selger vurdere tiltak for å rette opp feilen og innen rimelig tid gi Kunden tilbakemelding. Dersom et produkt ikke er i overensstemmelse med Garantien, eller på annen måte har en mangel, kan Selger, etter eget valg, rette feil og mangler ved produktet eller erstatte produktet med et tilsvarende produkt. Selger er ikke ansvarlig for mangler eller problem som oppstår som følge av normal slitasje og elde, feil eller uaktsom bruk eller manglende vedlikehold. Det tillates ikke at kunden flytter, eller foretar annen inngripen overfor produktene uten forutgående samtykke fra Selger. Garantien bortfaller dersom dette ikke etterfølges.

Grunnpris på Service og oppgraderingsavtale dekkes av drifts- og vedlikeholdsavtalen og blir fakturert forskuddsvis med kr 3.900 pr. år. Denne summen konsumprisindeksreguleres årlig. Hvis selgeres generelle servicekostnader øker, kan grunnprisen bli regulert tilsvarende, dog ikke oftere enn maksimalt 1 – én gang i året. Serviceavtalen gjelder for hele leieperioden. Ved kjøp av utstyret gjelder serviceavtalen for 5 år.

Serviceavtalen dekker:

– Kundeopplæring – Årlig etteropplæring

– Fjernsupport (via kundens internett) – Support på dagen! (telefon / internett) på virkedager – Gratis administrasjon av lisensoppgraderinger i hele leieperioden

– Kostnadsfri utkjøring inntil 100 km tur/retur – Kostnadsfritt årlig kontrollbesøk – Kostnadsfri utbytte av defekte komponenter i avtaletiden – Teknisk gjennomgang av eksisterende anlegg. (Gjelder kunder med eldre anlegg)

– Fem servicetimer ved behov for utskifting på eksisterende anlegg. ( Gjelder kunder med eldre anlegg)

– Kostnader i forbindelse med tidsforbruk og reise utover ovennevnte faktureres etter de til enhver tid gjeldene satser.

5. ANSVARSBEGRENSNING

Selger er ikke ansvarlig for skade som oppstår som følge av Kundens besittelse eller bruk av produkt levert av Selger, unntatt skader oppstått som følge av feil på Selgers side. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, kostnader ved dekningskjøp, krav fra tredjemenn eller skade på person eller eiendom, som følge av feil ved produkt eller montering.

6. FORSIKRING

Kunden er ansvarlig for å holde produktene tilstrekkelig forsikret gjennom hele leieperioden.

7. HENDELSER UTENFOR SELGERS KONTROLL

Selger kan ikke holdes ansvarlig dersom gjennomføringen av avtalen er, helt eller delvis, midlertidig eller permanent, forhindret eller vanskeliggjort av omstendigheter utenfor hans kontroll. Som eksempel på forhold som skal anses å være hendelser utenfor Selgers kontroll kan nevnes, ekstreme værforhold, brann, transportstans, streik, upåregnelig driftsstans, og unormalt forsinket levering til Selger av deler, varer eller tjenester bestilt fra en tredjepart. Dersom forsinkelse som følge av hendelser utenfor Selgers kontroll varer utover 90 dager, kan både Selger og Kunde heve de deler av avtalen som ikke lar seg gjennomføre.

Kunden må innhente ytterligere en lisens fra Selger før Programvaren kan benyttes i tilknytning til andre produkter eller til andre formål.

(ii) å lage 1 – én kopi av Programvaren i maskinlesbar form kun for sikkerhetsformål, forutsatt at Kunden på en slik sikkerhetskopi også kopierer copyright opplysninger og enhver annen angivelse for eiendomsforhold som var på original eksemplaret. Kunden har ingen andre rettigheter under denne lisensen. Kunden kan ikke distribuere kopier av Programvaren eller Brukerinformasjonen til andre eller elektronisk overføre Programvaren fra en datamaskin til en annen via et nettverk. Kunden kan ikke modifisere, tilpasse, oversette, låne, leie, lease eller videreselge Programvaren, og kan heller ikke distribuere, gjøre programvaren tilgjengelig på et nettverk, eller lage avledede arbeider basert på programvaren eller en del av denne. All programvare som leveres av Selger, forblir Selgers eiendom. Dersom programvarelisenser fra produsenter har en begrenset varighet, samtykker Kunden til at Selger på vegne av Kunden kan fornye disse lisensene og viderefakturer denne kostnaden til Kunden.

Ved kontantkjøp inngår lisensavtale for 1 år. Utover dette faktureres kunden i henhold til drifts- og vedlikeholdsavtalen.

9. OPPSIGELSE AV AVTALEN

Leieavtalen løper for 1 – ett år av gangen og fornyes automatisk med mindre én av partene sier opp avtalen senest 3 – tre måneder før avtalens utløp, regnet fra den 1. i måneden.

Dersom Selger sier opp leieavtalen som følge av kontraktsmislighold fra Kunden, vil det medføre at alle Selgers forpliktelser overfor Kunden, herunder garantiforpliktelsene, umiddelbart opphører. Selger beholder i slike tilfeller alle sine rettigheter hva angår kompensasjon av kostnader og evt. annet direkterelatert tap.

Ved manglende betaling har Selger rett til en kompensasjon som fremkommer av disse Standard Vilkår. Selger vil da oversende et betalingskrav til Kunden.

Dersom Kunden ikke innbetaler beløpet innen betalingsfristen, kan det inndrives uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2.

10. OVERDRAGELSE

Kunden samtykker til at denne avtale kan overdras og at Kundens forpliktelser opprettholdes til den overtagende part.

11. ENDRINGER

De vilkår som følger av denne avtalen kan endres med 14 dagers varsel. Hvis Selger endrer vilkårene i vesentlig grad, eller endringene medfører vesentlig høyere kostnader for Kunden, kan denne si opp avtalen med 14. dagers varsel.